• MONTESSORI-SCHULE WŁOCŁAWEK ogła­sza nabór dzie­ci do kla­sy pierw­szej Szko­ły Pod­sta­wo­wej na rok szkol­ny 2018/2019.
  • szko­ła cało­dzien­na, z posił­ka­mi, dzie­ci samo­dziel­nie przy­go­to­wu­ją śniadanie
  • zaję­cia dla dzie­ci od 6‑tego roku życia
  • lek­cje odby­wa­ją się w dwóch języ­kach: pol­skim i niemieckim
  • dodat­ko­wo język angiel­ski – zaję­cia z nati­ve speakerem
  • dzie­ci reali­zu­ją pod­sta­wę pro­gra­mo­wą, wybie­ra­jąc spo­śród róż­no­rod­nych mate­ria­łów edukacyjnych
  • bez tra­dy­cyj­nych 45 minut lek­cji i zamknię­tych sal
  • pro­gram spor­to­wy – pił­ka noż­na, akro­ba­ty­ka, balet, joga i inne – sala ze ścian­ką wspinaczkową
  • niskie cze­sne mie­sięcz­ne – 350zł

Zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o kon­takt telefoniczny:

729 767 869