O nas

Szko­ła Mon­tes­so­ri-Schu­le Wło­cła­wek to pierw­sza i jedy­na taka szko­ła pod­sta­wo­wa we Wło­cław­ku.
 • pro­wa­dzo­na i orga­ni­zo­wa­na przez nie­miec­ką fun­da­cję non-pro­fit posia­da­ją­cą 30-let­nią tra­dy­cję i doświad­cze­nie
 • indy­wi­du­al­ne podej­ście do dziec­ka w opar­ciu o meto­dę Mon­tes­so­ri przy jed­no­cze­snej reali­za­cji dwu­ję­zycz­ne­go pro­gra­mu naucza­nia
 • edu­ka­cja dla dzie­ci od 6‑go roku życia, któ­ra zde­cy­do­wa­nie odbie­ga od tra­dy­cyj­nych stan­dar­dów
 • dziec­ko odgry­wa aktyw­ną rolę i kro­czy wła­sną dro­gą roz­wo­ju – nie musi z nikim kon­ku­ro­wać
 • dziec­ko jest samo­dziel­ne i nie­za­leż­ne – wspie­ra­my roz­wój samo­dy­scy­pli­ny i samo­kon­tro­li u każ­de­go dziec­ka
 • szko­ła cało­dzien­na, z posił­ka­mi przy­go­to­wy­wa­ny­mi ze świe­żych pro­duk­tów, gdzie dzie­ci samo­dziel­nie przy­go­to­wu­ją śnia­da­nia
 • dzie­ci reali­zu­ją pod­sta­wę pro­gra­mo­wą pod­czas trzy­go­dzin­nej pra­cy wła­snej, wybie­ra­jąc spo­śród róż­no­rod­nych mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych, bez tra­dy­cyj­nych 45-minu­to­wych lek­cji i stan­dar­do­wych zamknię­tych sal
 • dzie­ci uczą się bez pre­sji a peda­go­dzy je w tym wspie­ra­ją
 • zaję­cia odby­wa­ją się w dwóch języ­kach: pol­skim i nie­miec­kim, nato­miast zaję­cia z języ­ka angiel­skie­go jako języ­ka obce­go odby­wa­ją się z nati­ve spe­ake­rem
 • pro­gram spor­to­wy: pił­ka noż­na, akro­ba­ty­ka, balet, joga, sala ze ścian­ką wspi­nacz­ko­wą i inne
 • duży nacisk na eko­lo­gię – pro­mu­je­my zdro­we odży­wia­nie, uży­wa­my wyłącz­nie eko­lo­gicz­nych gier, zaba­wek i pomo­cy

Montessori-Schule Włocławek, szkoła która inspiruje

System Montessori - korzyści dla dziecka i rodziców

podążamy za potrzebami rozwojowymi, intelektualnymi i emocjonalnymi dziecka
dziecko odgrywa aktywną rolę i kroczy własną drogą rozwoju – nie musi z nikim konkurować

wspieramy rozwój samodyscypliny i samokontroli, dziecko będzie samodzielne, niezależne i wolne

wspieramy wewnętrzną motywację dziecka, bo najlepszym motorem do działania jest jego własny sukces
to miejsce, w którym Twoje dziecko będzie szczęśliwe
dzieci uczą się tu bez presji, a pedagodzy je w tym wspierają

Przy­dat­ne lin­ki

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny

729 767 869