Rekru­ta­cja

Pro­ce­du­ra rekrutacyjna

 1. Tele­fo­nicz­ne umó­wie­nie spo­tka­nia z dyrek­cją Szkoły
 2. Spo­tka­nie Rodzi­ców z dyrek­cją pod­czas któ­re­go omó­wio­ne będą: 
  • prio­ry­te­ty Szko­ły Pod­sta­wo­wej Montessori
  • pro­gram naucza­nia w Szko­le Pod­sta­wo­wej Montessori
  • ocze­ki­wa­nia Rodziców
  • usta­le­nie ter­mi­nu kolej­nej wizyty
 3. Ponow­ne spo­tka­nie Rodzi­ców z dyrek­cją Szkoły 
  • pyta­nia i wnio­ski Rodziców
  • decy­zja o rezer­wa­cji miej­sca w Szko­le Pod­sta­wo­wej Montessori

Cze­sne

350 zł obej­mu­je wszyst­ko: lek­cje, wyży­wie­nie i zaję­cia spor­to­we zgod­nie z pro­gra­mem naucza­nia i ofertą

Pro­ce­du­ra rekrutacyjna

 1. Tele­fo­nicz­ne umó­wie­nie spo­tka­nia z dyrek­cją Szkoły
 2. Spo­tka­nie Rodzi­ców z dyrek­cją pod­czas któ­re­go omó­wio­ne będą: 
  • prio­ry­te­ty Szko­ły Pod­sta­wo­wej Montessori
  • pro­gram naucza­nia w Szko­le Pod­sta­wo­wej Montessori
  • ocze­ki­wa­nia Rodziców
  • usta­le­nie ter­mi­nu kolej­nej wizyty
 3. Ponow­ne spo­tka­nie Rodzi­ców z dyrek­cją Szkoły 
  • pyta­nia i wnio­ski Rodziców
  • decy­zja o rezer­wa­cji miej­sca w Szko­le Pod­sta­wo­wej Montessori

Cze­sne

350 zł obej­mu­je wszyst­ko: lek­cje, wyży­wie­nie i zaję­cia spor­to­we zgod­nie z pro­gra­mem naucza­nia i ofertą

W kla­sie Mon­tes­so­ri ist­nie­je nie­zwy­kłe poczu­cie przy­na­leż­no­ści spo­łecz­nej – dzie­ci w róż­nym wie­ku pra­cu­ją razem w atmos­fe­rze współ­pra­cy a nie współ­za­wod­nic­twa, w któ­rej jest miej­sce na posza­no­wa­nie śro­do­wi­ska i sza­cu­nek wobec dru­gie­go człowieka.

Maria Mon­tes­so­ri

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny

729 767 869