Dro­dzy rodzi­ce, bie­żą­ce infor­ma­cje na temat wol­nych miejsc w szko­le uzy­ska­cie dzwo­niąc pod numer tele­fo­nu szkoły.