Plan dnia

7:30 – 8:55 przy­cho­dze­nie dzie­ci do szko­ły, śnia­da­nie (dzie­ci samo­dziel­nie sprzą­ta­ją po posiłku)
9:00 – 9:20 spo­tka­nie na elip­sie, usta­le­nie pla­nu dnia, pre­zen­ta­cje gru­po­we, krót­kie zaję­cia grupowe
9:20 – 13:15 pra­ca wła­sna z mate­ria­ła­mi Mon­tes­so­ri, lek­cje indy­wi­du­al­ne i gru­po­we z nauczy­cie­la­mi, wyj­ścia, pod­su­mo­wa­nie pracy
13:15 – 13:45 czy­ta­nie
13:45 – 14:00 obiad (dzie­ci samo­dziel­nie nakry­wa­ją do sto­łu i sprzą­ta­ją po obie­dzie) 14:00 – 14:30 dodat­ko­we zaję­cia (róż­ne w zależ­no­ści od dnia tygo­dnia), koń­cze­nie pro­jek­tów przy wspar­ciu nauczycieli
14:30 – 16:30 pod­wie­czo­rek , zaję­cia świe­tli­co­we (pro­jek­ty, gry plan­szo­we, zaba­wy rucho­we, ukła­da­nie puz­zli, kloc­ków itp.)

 

7:30 – 8:55 przy­cho­dze­nie dzie­ci do szko­ły, śnia­da­nie (dzie­ci samo­dziel­nie sprzą­ta­ją po posiłku)
9:00 – 9:20 spo­tka­nie na elip­sie, usta­le­nie pla­nu dnia, pre­zen­ta­cje gru­po­we, krót­kie zaję­cia grupowe
9:20 – 13:15 pra­ca wła­sna z mate­ria­ła­mi Mon­tes­so­ri, lek­cje indy­wi­du­al­ne i gru­po­we z nauczy­cie­la­mi, wyj­ścia, pod­su­mo­wa­nie pracy
13:15 – 13:45 czy­ta­nie
13:45 – 14:00 obiad (dzie­ci samo­dziel­nie nakry­wa­ją do sto­łu i sprzą­ta­ją po obie­dzie) 14:00 – 14:30 dodat­ko­we zaję­cia ( róż­ne w zależ­no­ści od dnia tygo­dnia), koń­cze­nie pro­jek­tów przy wspar­ciu nauczycieli
14:30 – 16:30 pod­wie­czo­rek , zaję­cia świe­tli­co­we (pro­jek­ty, gry plan­szo­we, zaba­wy rucho­we, ukła­da­nie puz­zli, kloc­ków itp.)

 

Szczę­ście dziec­ka nie jest jedy­nym celem, do któ­re­go dąży­my; chce­my tak­że, by dziec­ko sta­wa­ło się budow­ni­czym same­go siebie…

Maria Mon­tes­so­ri

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny

729 767 869