Plan dnia

7:30 – 8:55 przy­cho­dze­nie dzie­ci do szkoły
9:00 – 9:20 spo­tka­nie na elip­sie, usta­le­nie pla­nu dnia, pre­zen­ta­cje gru­po­we, zaję­cia grupowe
9:20 – 10:30 śnia­da­nie w for­mie szwedz­kie­go stołu
9:20 – 12:40 pra­ca wła­sna z mate­ria­ła­mi Mon­tes­so­ri, lek­cje indy­wi­du­al­ne z nauczycielami
12:40 – 13:10 pod­su­mo­wa­nie pra­cy, wyj­ście na taras
13:10 – 13:30 obiad (dzie­ci samo­dziel­nie nakry­wa­ją do sto­łu i sprzą­ta­ją po obiedzie)
13:30 – 14:30 czy­ta­nie, indy­wi­du­al­ne zaję­cia z tre­ne­ra­mi sportowymi
14:30 – 16:30 dru­ga pra­ca wła­sna, zaję­cia świetlicowe
14:30 pod­wie­czo­rek w for­mie szwedz­kie­go sto­łu (owo­ce i warzywa)

 

7:30 – 8:55 przy­cho­dze­nie dzie­ci do szkoły
9:00 – 9:20 spo­tka­nie na elip­sie, usta­le­nie pla­nu dnia, pre­zen­ta­cje gru­po­we, zaję­cia grupowe
9:20 – 10:30 śnia­da­nie w for­mie szwedz­kie­go stołu
9:20 – 12:40 pra­ca wła­sna z mate­ria­ła­mi Mon­tes­so­ri, lek­cje indy­wi­du­al­ne z nauczycielami
12:40 – 13:10 pod­su­mo­wa­nie pra­cy, wyj­ście na taras
13:10 – 13:30 obiad (dzie­ci samo­dziel­nie nakry­wa­ją do sto­łu i sprzą­ta­ją po obiedzie)
13:30 – 14:30 czy­ta­nie, indy­wi­du­al­ne zaję­cia z tre­ne­ra­mi sportowymi
14:30 – 16:30 dru­ga pra­ca wła­sna, zaję­cia świetlicowe
14:30 pod­wie­czo­rek w for­mie szwedz­kie­go sto­łu (owo­ce i warzywa)

 

Szczę­ście dziec­ka nie jest jedy­nym celem, do któ­re­go dąży­my; chce­my tak­że, by dziec­ko sta­wa­ło się budow­ni­czym same­go siebie…

Maria Mon­tes­so­ri

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny

729 767 869