MONTESSORI-SCHULE WŁOCŁAWEK ogła­sza nabór dzie­ci do kla­sy pierw­szej Szko­ły Pod­sta­wo­wej na rok szkol­ny 2019/2020.