NABÓR NA ROK SZKOLNY 2019/2020

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2019/2020

MONTESSORI-SCHULE WŁOCŁAWEK ogła­sza nabór dzie­ci do kla­sy pierw­szej Szko­ły Pod­sta­wo­wej na rok szkol­ny 2018/2019. szko­ła cało­dzien­na, z posił­ka­mi, dzie­ci samo­dziel­nie przy­go­to­wu­ją śnia­da­nie zaję­cia dla dzie­ci od 6-tego roku życia lek­cje...