Dro­dzy rodzi­ce, bie­żą­ce infor­ma­cje na temat wol­nych miejsc w szko­le uzy­ska­cie dzwo­niąc pod numer tele­fo­nu szkoły. Zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o kon­takt telefoniczny: 729...