Aktu­al­no­ści

Dro­dzy rodzi­ce, bie­żą­ce infor­ma­cje na temat wol­nych miejsc w szko­le uzy­ska­cie dzwo­niąc pod numer tele­fo­nu szkoły.

Dro­dzy rodzi­ce, bie­żą­ce infor­ma­cje na temat wol­nych miejsc w szko­le uzy­ska­cie dzwo­niąc pod numer tele­fo­nu szkoły.

Zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o kon­takt telefoniczny:

729 767 869

Aby pomóc dziec­ku musi­my zapew­nić mu śro­do­wi­sko, któ­re pozwo­li mu swo­bod­nie się rozwijać.

Maria Mon­tes­so­ri

Aby pomóc dziec­ku musi­my zapew­nić mu śro­do­wi­sko, któ­re pozwo­li mu swo­bod­nie się rozwijać.

Maria Mon­tes­so­ri

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny

729 767 869